Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Energiestudent

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van EnergieStudent aan Opdrachtgevers

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening met betrekking tot bemiddeling en inzet van ZZP’ers voor Opdrachtgevers door EnergieStudent en de hiertoe gesloten overeenkomsten tussen EnergieStudent en haar opdrachtgevers.

 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die de Verstrekkende partij aan de Ontvangende partij heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangemerkt.

1.3 Opdrachtgever: de partij (exclusief de ZZP’er) die een overeenkomst aangaat met EnergieStudent om gebruik te maken van haar dienstverlening.

1.4 ZZP’er (zelfstandige): Zelfstandige Zonder Personeel die werkzaamheden verricht en daarvoor een overeenkomst met EnergieStudent aangaat over dienstverlening door EnergieStudent aan deze partij.

1.5 EnergieStudent VOF wiens bedrijfsactiviteit o.a. bestaat uit bemiddelen van Zelfstandigen.

1.6 Derde: de partij niet zijnde de Opdrachtgever, de Zelfstandige of EnergieStudent, die direct of indirect in een rechtsverhouding staat met één van hiervoor genoemde partijen.

1.6 Bemiddelen: het bijeenbrengen en/of faciliteren van een Opdrachtgever en een of meer Zelfstandigen, met als doel dat de Zelfstandige(n) een opdracht gaat(n) uitvoeren voor de Opdrachtgever, die in een Overeenkomst van Opdracht tussen EnergieStudent en de Opdrachtgever wordt vastgelegd.

1.7 Overeenkomst van Opdracht: overeenkomst tussen Opdrachtgever en EnergieStudent waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden EnergieStudent voor de Opdrachtgever een opdracht bemiddelt die uitgevoerd gaat worden door één of meerdere Zelfstandigen, waarbij is vastgelegd welke vergoeding de Opdrachtgever hiervoor betaalt. Ook wordt in deze overeenkomst de opdracht omschreven die de Zelfstandige(n) gaan uitvoeren tegen een van te voren afgesproken tarief.

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van EnergieStudent aan Opdrachtgever en op iedere Overeenkomst van Opdracht tussen EnergieStudent en Opdrachtgever, waarop EnergieStudent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen EnergieStudent en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen op een later met EnergieStudent overeengekomen overeenkomst.

2.3 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

2.4 EnergieStudent is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van de reeds aangegane Overeenkomst van Opdracht, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

 1. Inhoud en totstandkoming Overeenkomst van Opdracht

3.1 De Overeenkomst van Opdracht komt tot stand door (schriftelijke) aanvaarding van de Opdrachtgever, of op het moment dat een door EnergieStudent voorgedragen Zelfstandige met de Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aangaat, dan wel een andere rechtsverhouding aangaat. Onder “andere arbeidsverhouding” als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan: een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 BW, het aanstellen als ambtenaar of het inlenen als arbeidskracht die ter beschikking is gesteld.

3.2 De (schriftelijke) Overeenkomst van Opdracht bevat de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk, voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden voor Zelfstandige(n) die door EnergieStudent worden bemiddeld.

3.3 In de (schriftelijke) Overeenkomst van Opdracht zijn de specifieke voorwaarden en omstandigheden opgenomen waaronder Zelfstandige naar de Opdrachtgever wordt bemiddeld, alsmede het soort dienstverlening van EnergieStudent.

3.4 Voor het voor de Opdrachtgever werven en bemiddelen van Zelfstandigen en alle administratieve werkzaamheden hieromtrent door EnergieStudent is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan EnergieStudent die in de Overeenkomst van Opdracht wordt vastgelegd.

3.5 Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van Opdracht wordt pas van kracht nadat deze door EnergieStudent schriftelijk is bevestigd.

 

 1. Procedure van bemiddeling

4.1 EnergieStudent verricht zijn bemiddelingsdiensten enerzijds op basis van de door Opdrachtgever aan EnergieStudent verstrekte wensen omtrent de hoedanigheden en kundigheden van zelfstandige en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de opdracht en anderzijds op basis van de bij EnergieStudent bekende hoedanigheden en kundigheden van de zelfstandige.

4.2 Wensen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en bovendien kunnen leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, leeftijd en geslacht, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door EnergieStudent niet worden gehonoreerd.

4.3 De Opdrachtgever stelt EnergieStudent schriftelijk op de hoogte bij een succesvolle vervulling van de bemiddeling en de start van de opdracht. De Opdrachtgever stelt EnergieStudent ook schriftelijk op de hoogte als er een andere contractuele relatie wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en Zelfstandige(n). Ook stelt de Opdrachtgever EnergieStudent schriftelijk op de hoogte als de Zelfstandige is afgewezen voor de opdracht.

4.4 Onder contractuele relatie wordt mede begrepen de overeenstemming ter uitvoering van elke vorm van werkzaamheden van een door EnergieStudent geïntroduceerde Zelfstandige (dus mede in de hoedanigheid van bijvoorbeeld werknemer, vennoot, uitzendkracht, enzovoorts) voor de Opdrachtgever, al of niet via een derde en al of niet bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

4.5 De Zelfstandige vrijwaart EnergieStudent en Opdrachtgever te allen tijde voor het geval EnergieStudent door fiscale dan wel sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken ter zake loonbelasting en/of niet afgedragen sociale verzekeringspremies (zowel werkgevers als werknemersdeel) alsmede eventueel door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente uit hoofde van door EnergieStudent aan Zelfstandige bemiddelde opdrachten.

4.6 Ook als de Opdrachtgever binnen twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht, dan wel binnen twaalf maanden nadat de Zelfstandige door EnergieStudent aan de Opdrachtgever is voorgesteld, een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk of een andere arbeidsverhouding aangaat met de Zelfstandige – ongeacht voor welke opdracht of functie werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren, is de Opdrachtgever de (overeengekomen) vergoeding aan intermediair verschuldigd.

4.7 Voor de beslissing om met een door EnergieStudent geselecteerde Zelfstandige een overeenkomst aan te gaan, is de Opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk. Indien de Zelfstandige niet voldoet aan de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, dient de Opdrachtgever met een opzegtermijn van een week aan EnergieStudent kenbaar te maken de Opdracht te willen beëindigen (tenzij een acute aanleiding bestaat om de opdracht per direct te beëindigen).

4.8 Totdat de Overeenkomst van Opdracht is geëindigd of succesvol is vervuld, is het de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door EnergieStudent voorgestelde Zelfstandige zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel EnergieStudent als de Zelfstandige aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan EnergieStudent een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van EnergieStudent om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Voorwaarden voor Opdrachtgevers en Zelfstandigen

5.1 Het is EnergieStudent toegestaan, na schriftelijke aankondiging, derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.

5.2 Voor zover in enige overeenkomst, bijlage of offerteplanning leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. EnergieStudent is pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever/Zelfstandige op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er sprake van een inspanningsverplichting en is voorafgaande deugdelijke ingebrekestelling noodzakelijk teneinde een situatie van verzuim te laten ontstaan.

5.4 In geval van niet correcte nakoming van de overeenkomst door EnergieStudent zal EnergieStudent in de gelegenheid worden gesteld de desbetreffende werkzaamheden nogmaals uit te voeren. Mocht EnergieStudent hierbij in gebreke blijven dan kan de overeenkomst door zowel Opdrachtgever als Zelfstandige ontbonden worden.

5.5 Wanneer Opdrachtgever/Zelfstandige zijn verbintenissen jegens EnergieStudent niet nakomt, heeft EnergieStudent het recht om na schriftelijke aankondiging de verdere uitvoering van enige overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

5.6 Het is Opdrachtgever/Zelfstandige niet toegestaan de rechten uit enige overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnergieStudent aan een derde over te dragen.

5.6 EnergieStudent heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS-index zakelijke dienstverlening.

5.7 EnergieStudent kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening. Indien dergelijke wijziging een verandering van de bij de Opdrachtgever/Zelfstandige geldende procedures tot gevolg hebben, zal EnergieStudent Opdrachtgever/Zelfstandige hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de Opdrachtgever/Zelfstandige. In een dergelijk geval kan de Opdrachtgever/Zelfstandige de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij EnergieStudent de kosten van enige wijziging voor haar rekening neemt.

5.8 Het is EnergieStudent toegestaan voorstellen met betrekking tot wijziging van voorwaarden en condities van de Algemene Voorwaarden of enige overeenkomst te doen. Indien Opdrachtgever/Zelfstandige niet akkoord gaat met de door EnergieStudent voorgestelde wijzigingen, heeft EnergieStudent het recht enige overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

 1. Wijze van facturering

6.1 De door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan EnergieStudent voor zijn geleverde diensten bestaat uit een van tevoren overeengekomen uurtarief met een minimum van 1040 gewerkte uren per Zelfstandige – oftewel 26 weken van 40 uur, een vast overeengekomen bedrag of wordt middels periodieke betaling in rekening gebracht, zoals afgesproken in de Overeenkomst van Opdracht.

6.2 EnergieStudent verzorgt de facturering en vermeldt daarbij duidelijk herkenbaar de bijdragen van de Zelfstandige(n) die door de Opdrachtgever zijn ingehuurd.

6.3 Zelfstandige houdt zelf het aantal gewerkte uren bij en vraagt hierover akkoord bij de Opdrachtgever. Zelfstandige geeft de geaccordeerde informatie door aan EnergieStudent als input voor de facturering.

6.4 Als EnergieStudent gegronde redenen heeft te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van deze tijdsverantwoording, kan EnergieStudent besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij hem bekende feiten en omstandigheden. EnergieStudent gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

6.5 Indien in de Overeenkomst van Opdracht vastgelegd zal Opdrachtgever op eerste verzoek van EnergieStudent een schriftelijke machtiging aan EnergieStudent verstrekken om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van opdrachtgever. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

6.6 Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct doorgevoerd.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1 De door Opdrachtgever aan EnergieStudent verschuldigde vergoeding wordt eenmaal per kalenderweek gefactureerd aan Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

7.2. EnergieStudent stelt desgewenst een verzamelstaat per kostenplaats op van de ingezette Zelfstandigen ten behoeve van Opdrachtgever.

7.3 EnergieStudent stelt namens de Zelfstandige op basis van de daadwerkelijk en de door Opdrachtgever goedgekeurde gewerkte uren, achteraf de factuur van Zelfstandige aan Opdrachtgever op.

7.4 EnergieStudent is gerechtigd om namens de Zelfstandige de betaling van Opdrachtgever te ontvangen. De Zelfstandige zal deze betalingen bekrachtigen als bedoeld in artikel 6:32 Burgerlijk Wetboek.

7.5 Opdrachtgever zal haar betalingsverplichtingen jegens de Zelfstandige voldoen door betaling op de bankrekening van EnergieStudent.

7.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van EnergieStudent zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

7.7 Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan EnergieStudent kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.8 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het verschuldigde factuurbedrag.

7.9 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die EnergieStudent moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van EnergieStudent, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

7.10 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe – naar de mening van EnergieStudent – aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van EnergieStudent:

 1. een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in Artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
 2. een voorschot te verstrekken; en/of
 3. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens EnergieStudent, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding met de omvang van de betreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

7.11 Ingeval de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van EnergieStudent als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

7.12 Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert is EnergieStudent gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht op te schorten dan wel de Overeenkomst van Opdracht onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat EnergieStudent een schadevergoeding verschuldigd is aan de Opdrachtgever. Alle vorderingen van EnergieStudent worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar. Indien de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan EnergieStudent afhankelijk is van de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk tussen de door Bemiddelaar bemiddelde Zelfstandige en de Opdrachtgever blijven de betalingsverplichtingen evenwel voortduren voor de duur van de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 EnergieStudent is nooit aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de door EnergieStudent bemiddelde Zelfstandige.

8.2 EnergieStudent is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband met het niet nakomen van enige verplichting van EnergieStudent, dan wel enig onrechtmatig handelen.

8.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van EnergieStudent.

8.3 EnergieStudent heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, om de gevolgen van zijn eventuele tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

8.4 Eventuele aansprakelijkheid voor schade van de EnergieStudent is per gebeurtenis beperkt tot:

 1. Het bedrag dat de verzekering van EnergieStudent uitkeert, dan wel;
 2. Indien EnergieStudent niet is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, maximaal het bedrag van de vergoeding over de laatste drie maanden, die EnergieStudent voor zijn dienstverlening heeft ontvangen als bedoeld in artikel 6 lid 1 of die EnergieStudent voor zijn bemiddeling heeft ontvangen als bedoeld in artikel 3.

8.5 De Opdrachtgever/Zelfstandige vrijwaart EnergieStudent voor aanspraken van derden, waaronder personeel van Opdrachtgever, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de bemiddeling van EnergieStudent aan Opdrachtgever als bedoeld in artikel 3.

8.6 Zelfstandige(n) die zijn bemiddeld door EnergieStudent zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband met het niet nakomen van enige verplichting van de Zelfstandinge(n), dan wel enig onrechtmatig handelen.

8.7 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Zelfstandige(n).

8.8 Zelfstandige(n) hebben het recht, indien en voor zover mogelijk, om de gevolgen van zijn eventuele tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

8.9 Eventuele aansprakelijkheid voor schade van de Zelfstandige(n) is per gebeurtenis beperkt tot:

 1. Het bedrag dat de verzekering van Zelfstandige(n) uitkeert, dan wel;
 2. Indien Zelfstandige(n) niet zijn verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, maximaal het bedrag van de vergoeding over de laatste drie maanden, die Zelfstandige(n) voor hun dienstverlening hebben ontvangen.

 

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst(en) worden opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van EnergieStudent onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst van Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zijn risico behoort te komen.

9.2 Voorzover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard.

9.3 Zodra zich bij EnergieStudent een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal hij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

9.4 Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van EnergieStudent zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

9.4 Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn tenzij voorzienbaar is dat de overmachtstoestand binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd in de periode vóór of in de overmachtstoestand, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9.5 EnergieStudent is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij opdrachtgever, noch is hij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

 1. Ontbinding en beëindiging

10.1 De looptijd van iedere overeenkomst wordt vastgesteld in overeenstemming met Opdrachtgever en de ZZP’er. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.

10.3 Een partij is gerechtigd enige overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 2. de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 4. de andere partij haar huidige onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt;
 5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht na te kunnen komen.

10.4 Bedragen die EnergieStudent vóór de ontbinding aan de opdracht heeft gefactureerd, dan wel bedragen die de Opdrachtgever aan EnergieStudent verschuldigd zal worden ten tijde van de voortdurende looptijd van de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk tussen de door EnergieStudent bemiddelde Zelfstandige en de Opdrachtgever, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan EnergieStudent verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien de toekomstige bedragen zich niet eenduidig laten begroten, dan kan EnergieStudent ervoor kiezen om de Opdrachtgever periodiek te blijven factureren, overeenkomstig de voortdurende, postcontractuele verplichtingen van de Opdrachtgever.

10.5 Artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

 1. Geheimhouding

11.1 EnergieStudent, de Opdrachtgever en de Zelfstandige zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of Overeenkomst van Opdracht, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

11.2 EnergieStudent is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van de schending van een geheimhoudingsplicht door de Zelfstandige.

 

 1. Persoonsgegevens

12.1 De Opdrachtgever/Zelfstandige zal tijdig de door EnergieStudent, in redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen.

12.2 Voor zover enige overeenkomst verwerking van persoonsgegevens door EnergieStudent met zich meebrengt fungeert EnergieStudent hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal EnergieStudent zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante (privacy)wetgeving. Door het aangaan van de desbetreffende overeenkomst geeft de Opdrachtgever/Zelfstandige aan EnergieStudent opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal EnergieStudent alleen uitvoeren in opdracht van de Opdrachtgever/Zelfstandige of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

12.3 Opdrachtgever/Zelfstandige behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op diens persoonsgegevens.

12.4 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van EnergieStudent en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

12.5 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante (privacy)wetgeving inzake onder andere datalekken.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot enig werk, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie, blijft berusten bij EnergieStudent of de derde van wie EnergieStudent het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever/Zelfstandige ter beschikking te stellen. Indien EnergieStudent een gebruiksrecht aan Opdrachtgever/Zelfstandige verleent, is dat een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waar EnergieStudent is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Slotbepalingen

15.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

15.2 Bepalingen betreffende intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting blijven ook na beëindiging of ontbinding van enige overeenkomst van toepassing.

15.2 EnergieStudent is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst van Opdracht over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever/Zelfstandige niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht of dienstverleningsovereenkomst over te dragen aan een derde.